Ponthus

Ponthus participeert in lectoraat Data Intelligence

Zuyd Hogeschool en Ponthus werken samen op het terrein dataonderzoek en business optimalisatie/-innovatie middels de inzet van IT, en daaraan gerelateerde scholingsactiviteiten.

Ponthus wenst in het kader van deze samenwerking te participeren in het lectoraat Data Intelligence bij Zuyd Hogeschool.
Ponthus realiseert dit door medewerkers van Ponthus of gelieerde bedrijven ter beschikking te stellen aan het lectoraat Data Intelligence.
Binnen dit lectoraat werken lectoren, (docent)onderzoekers en studenten samen met bedrijven aan de opzet en realisatie van een onderzoeksagenda.

Het primaire doel van deze samenwerking is om wetenschappelijk en/of praktijkgerichte gefundeerde kennis te verwerven en toepassingsmogelijkheden te identificeren die van belang zijn voor het ontwikkelen van innovaties op het terrein van data onderzoek, business optimalisatie en business innovatie.
Centraal hierbij staat het op basis van onderzoek toetsen of, en zo ja op welke wijze, innovaties toepasbaar zijn in de bedrijfscontext.
Door kennis en expertise te delen willen partijen hun kennispositie op dit terrein versterken, om zo de doelstellingen beter te kunnen realiseren.

Naast kennisontwikkeling en innovatie willen beide partijen samenwerken op het gebied van scholing en training van studenten en professionals.
De samenwerking zal ten minste voort duren tot medio 2020.